Δήλωση Συναίνεσης

Σε τι συναινώ:

Με την παρούσα δηλώνω ότι η Coloplast A/S και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της (στο εξής από κοινού καλούμενες: «Coloplast»)καθώς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τους,μπορούν να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν, να μεταβιβάζουν και να επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο πρόσωπό μου για τους ακόλουθους σκοπούς (στο εξής καλούμενοι: «Σκοποί»):

i.  για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσης,
ii.     για την παροχή επιμορφωτικών και προωθητικών πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coloplast και
iii.   για την επεξεργασία παραγγελιών, αιτήσεων για δείγματα και για γενικούς διαχειριστικούς σκοπούς.

 Πώς μπορεί η Coloplast να επικοινωνήσει μαζί μου:

Συμφωνώ ότι η Coloplast μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικώς, μέσω sms, ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή λοιπών τρόπων επικοινωνίας περιοριστικά για τους ως άνω αναφερόμενους Σκοπούς.

Πώς μπορεί η Coloplast να μεταχειριστεί τα δεδομένα μου:

Η Coloplast σέβεται και προστατεύει τις ιδιωτικές πληροφορίες του ατόμου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη συμβαίνει μόνο για την προαγωγή των Σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και να επεξεργάζονται από το δίκτυο της Coloplast, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με σκοπό την πλήρωση των ως άνω Σκοπών, ή μέχρις ότου ενημερώσω την Coloplast όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται κατωτέρω.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου:

 Μπορώ να επικοινωνήσω με την Coloplast ανά πάσα στιγμή με αίτημα για:

  • Πρόσβαση στα δεδομένα μου
  • Διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων μου
  • Περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων μου από την Coloplast
  • Λήψη των δεδομένων μου σε μηχαναγνώσιμη μορφή (φορητότητα των δεδομένων) και
  • Ανάκληση της συγκατάθεσής μου στα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που επιθυμώ να εκφράσω τις απορίες ή τις ανησυχίες μου όσον αφορά στην παρούσα Δήλωση Συναίνεσης, μπορώ να επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο Προστασίας Παγκοσμίων Δεδομένων της Coloplast στο info@coloplast.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας μου με την Coloplast έχω το δικαίωμα να παραπονεθώ στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Coloplast:

Για ερωτήσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτή της Coloplast στα τηλέφωνα 2102020232 (Εσ. 479 - 480) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο marketing@mavrogenis.com.

Επιστροφή

Δοκιμάστε το προϊόν

Επιτυχής υποβολή

Συγχαρητήρια

Προβολή για υπολογιστές